University of Sussex
Browse

File(s) not publicly available

Politiques d'eleccio de centre i segregacio escolar: els centres privats dependents en els sistemes educatius Europeus

journal contribution
posted on 2023-06-08, 11:29 authored by Oscar Valiente
L’article introdueix un marc conceptual per a l’anàlisi de la relació entre les polítiques d’elecció de centre i la segregació escolar. Es defensa la presa en consideració dels factors de segregació escolar com l’element clau per entendre els diferents efectes d’aquestes polítiques segons el context d’implementació. El document recull característiques estructurals i mesures de segregació en l’educació secundària de quinze sistemes educatius europeus. L’evidència empírica presentada apunta als itineraris escolars com el factor més important de segregació. La matrícula en la xarxa privada dependent mostra efectes diferents segons el país. L’anàlisi específica dels sistemes educatius europeus amb major presència del sector privat (model continental d’elecció), fa pensar que les diferències entre aquests països es deuen als diferents marcs reguladors de l’activitat d’aquests centres i a la desigual protecció de la xarxa pública.

History

Publication status

 • Published

Journal

Temps d'Educacio

ISSN

2014-7627

Publisher

Universitat de Barcelona

Volume

33

Page range

203-220

Department affiliated with

 • Education Publications

Notes

Title in English: School Choice and school Segregation: Private dependent schools in the European School Systems

Full text available

 • No

Peer reviewed?

 • Yes

Legacy Posted Date

2012-05-02

Usage metrics

  University of Sussex (Publications)

  Categories

  No categories selected

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC